Back to Top


1395/06/30 - 15:25

تنظیم مقدار Session در چارچوب Code Igniter

در این آموزش تنظیم مقدار Session در کد ایگنایتر را شرح می دهیم.

کلمات کلیدی

کد ایگانیترCodeignitersessionPHP

تنظیم مقدار Session در چارچوب Code Igniter

به منظور تنظیم Session مراحل زیر را دنبال میکنیم

1. applications - > config - > config.php

2 . $config['sess_expiration'] = n; //

n مقدار زمانی است که session‌ معتبر خواهد بود و مقدار آن به ثانیه محاسبه می شود. اگر مقدار آن را برابر 0 قرار دهیم به این معنی خواهد بود که session‌ نامحدود بوده و تنها با بسته شدن مرورگر session از بین می رود.