Back to Top


1396/10/02 - 12:17

جایگزین Thread.Sleep در Asp.net Core

برای ایجاد وقفه در برنامه های C# در چارچوب .Net از دستور Sleep استفاده می شد که این دستور در .net core دیگر قابل استفاده نیست.

کلمات کلیدی

.net core.netasp.netsleepthreadwaitdelay

جایگزین Thread.Sleep در Asp.net Core

شما می توانید از 2 روش زیر استفاده کنید:

 

جهت توقف کامل برنامه(Synchronus) به مدت n ثانیه و سپس ادامه برنامه از متد زیر استفاده می کنیم
Task.Delay(2000).Wait(); // Wait 2 seconds with blocking


جهت توقف این بخش از برنامه (asynchronous) به متد n ثانیه از متد زیر استفاده می کنیم. 

نکته: از عملگر await فقط می توان در متدهایی استفاده کرد که async باشند.

 

await Task.Delay(2000); // Wait 2 seconds without blocking