Back to Top


1398/06/17 - 00:12

شفاف سازی transparent رنگ های hex در css

برای شفاف کردن یا transparent کردن رنگ ها در css در صورتی که از فرمت hex استفاده کنیم بایستی از روش زیر استفاده کنیم

کلمات کلیدی

رنگcssشفافtransparenthexcolor

شفاف سازی transparent رنگ های hex در css

فرمت hex از 6 حرف تشکیل شده است که هر حرف می تواند بین 0 تا F باشد. ترکیب این 6 حرف در کنار یکدیگر رنگ های مختلفی را تشکیل می دهد. 

به طور مثال برای نمایش رنگ قرمز از این فرمت استفاده می شود: #FF0000

حالا اگر بخواهیم همین رنگ را به مقادیر ممکن شفاف کنیم کافی است دو حرف دیگر به آخر آن اضافه کنیم این دو حرف را می توانیم از جدول زیر انتخاب کنیم:

FF 100%
F2 95%
E6 90%
D9 85%
CC 80%
BF 75%
B3 70%
A6 65%
99 60%
8C 55%
80 50%
73 45%
66 40%
59 35%
4D 30%
40 25%
33 20%
26 15%
1A 10%
0D 5%
00 0%