Back to Top


1396/05/21 - 02:32

جلوگیری از build فایل های جاوا اسکریپت در Visual Studio

در محیط Visual Studio و هنگام کار با Type Script خطاهای موجود موجب Build نشدن پروژه می شد

کلمات کلیدی

TypeScriptJavaScriptVisual Studio

جلوگیری از build فایل های جاوا اسکریپت در Visual Studio


در فایل csproj خط زیر را به یک بلاک PropertyGroup که از قبل وجود دارد اضافه کنید.

<PropertyGroup> 
<TypeScriptCompileBlocked>true</TypeScriptCompileBlocked> 
</PropertyGroup>

مطمین شوید که فایل های typescript را به صورت زیر معرفی کرده اید:

<ItemGroup> 
<Content Include="**\*.ts" Exclude="$(GlobalExclude)" /> 
</ItemGroup>

یک فایل tsconfig.json به پوشه root پروژه خود اضافه کنید و مطمین باشید تنظیم زیر را انجام داده باشید:

"compileOnSave": false,