Back to Top


1396/05/19 - 00:12

خطای laravel command not found در لینوکس

در زمان اجرای دستور laravel new project با خطا مواجه می شدم که اصلا دستور laravel موجود نیست. در صورتی که با استفاده از composer نصب شده بود.

کلمات کلیدی

composerlaravelinstallernot found

خطای laravel command not found در لینوکس

جهت رفع این مشکل از دستورات زیر استفاده میکنیم. (البته فرض بر این است که حتما composer روی سیستم شما نصب شده است.)

composer global require "laravel/installer"
 
export PATH="$PATH:$HOME/.config/composer/vendor/bin"
 
laravel new blog
در صورتی که دستور فوق عمل نکرد و کار شما فوری بود می تونید برای ایجاد پروژه از دستور زیر استفاده کنید (البته این مقاله رو برای این ارایه کردیم که بتونیم مستقیم از دستور laravel‌ در محیط command استفاده کنیم.) smiley
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
برای نصب نسخه خاص مثلا نسخه 5.5
composer create-project laravel/laravel blog  "5.5.*" --prefer-dist